Home ข้อคิด ข้อดีของการมีเงินเก็บที่คุณคาดไม่ถึง (ยังไม่สายที่จะเริ่มต้น)

ข้อดีของการมีเงินเก็บที่คุณคาดไม่ถึง (ยังไม่สายที่จะเริ่มต้น)

วันนี้เราจะพาคุณ ไปดูประโยชน์ของการออม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน ที่คิดเริ่มจะเก็บออมเงินจริงๆจังๆสักที ซึ่งเราก็เชื่อว่าหากใครได้รู้ถึงประโยชน์การออม แล้วคงอย ากจะเก็บเงินขึ้นมามากกว่าเดิมและอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลยปัจจุบันมีนโยบายจากทุกภาคส่วน

สนับสนุนให้คนในประเทศ รู้จักการออมเงินมากขึ้นตั้งแต่ระดับเด็กน้อย ไปจนถึงวัยทำงาน เพราะทุกภาคส่วน เห็นตรงกันว่าการออมมีประโยชน์อย่างมหาศาลช่วยให้สังคม ในระดับครัวเรือนดีขึ้นส่งผลให้ระดับใหญ่กว่านั้น นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า เพราะนำเงินที่ได้ จากการออมนั้น มาปรุงปรับ

และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ให้มีความมั่นคงมากขึ้น สำหรับใครที่คิดจะออมเงินแต่ก็ยังรีรอ ไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลองอ่า นบทความนี้ดูชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าการออมเงินนั้น มันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ในปัจจุบันและอนาคตแค่ไหนมาเริ่มศึกษาประโยชน์ ของการออมเงินกันเลยครับประโยชน์ของการออมเงิน

1..การออมเงินนั้น สามารถทำให้อนาคตคุณ ดูสดใสและเพิ่มความมั่ งค งต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2.การออมเงินเป็น การเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น เป็นต้นว่า หากวันข้างหน้าคุณประสบอุ บั ติเห ตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงินออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3.และสุดท้ายการออมเงิน ทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะไม่มีเงินออม ต้องการเงินก้อน ไปใช้และเ งินที่ได้มาก็ต้องไปผ่ อ นใช้หนี้อีกส่วน ก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคนซึ่งคนไม่มีหนี้ นอนหลับสบายกว่า คนมีหนี้เยอะเลยนะครับไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลว่า เจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

4.เงินออมสามารถช่วย ให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

5.ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรา ยังนำไปเข้าวัดวาอารามหรือมูลนิธิต่างๆ ได้สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวในย ามที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

6.เงินออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อในเวลาที่คุณไม่มีเรียวแรงทำงานต่อแล้ว

7.เงินออมนั้น สามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณ ที่เกิดป่ ว ยไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วย โดยที่การเ งินของเรา ไม่สะดุดหรือไม่ช็อต

8.เงินออมสามารถ ส่งต่อเป็นมรดกต่อลูกหลานได้

9.เงินออมเก็บไว้ เพื่อในนำซื้ อบ้าน ซื้ อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงินสดแทนการผ่ อ น ซึ่งถือว่าเป็นภาระ และมี ดอ กเบี้ย ตามติดมาเป็นหางว่าวและเลือกที่จะจ่ายเ งินก้อน เมื่อพร้อมเพื่อย ามหลับ จะได้นอนสบายไม่ต้องกังวลว่า เงิ นช็อตเมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

10.เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชียหรือในยุโรป หรือในสถานที่ที่คุณฝันไว้ อย ากไปสักครั้งเงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

11.เงินออมสามารถ เก็บไว้ เพื่อเป็นเงินในการจัดงานแต่งงานหรือเก็บไว้ใช้ หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

12.ย ามคุณแก่ชราลง สังขารของคนเรา ย่อมไม่เที่ยง มีโร คนั้น โร คนี้มารุมเร้าคุณ ก็จะได้มีเงินรั กษ าโ รคภัยต่างๆที่เข้ามารุมเร้า

13.การออมเงินยังช่วยให้คุณ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วยเช่น คุณต้องการมีรถยนต์ เป็นของตนเอง ภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณช่วยทำให้คุณมีเงิ นซื้ อรถยนต์ได้

14.การออมเงิน ทำให้คุณมีเงิน ที่จะนำไปล งทุ น หรือทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะ ความมั่ นค งให้แก่คุณครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

จากที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับ ซึ่งเงิ นที่ได้จากการออม ยังมีประโยชน์อีกมากหากพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเงิ นออมสูงจะมีการอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเพราะสามารถนำเ งินออมที่มีเป็นเงิ นทุน ในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งเสริมศักยภาพ การล งทุ นของประเทศไม่ต้องไปติดหนี้

ติดสิน ขอยืมเงินกู้ จากต่างประเทศ เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้า ต่างประเทศมากขึ้นและอาจเกิดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนได้อีกด้วย จากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้ว แต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงานเอกชนหรือข้าราชการ ถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย

เพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะและทรัพย์สิน ของคนที่อยู่ในครอบครัวซึ่งการออมเงิ นนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะอยู่ในช่วงวัยไหนก็สามารถที่จะออมเงินได้ เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจและรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดีและความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเงิ นแล้วเป็นทุกข์มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุข ความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็นซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค

จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า ขี้งก การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์การออมเงินที่ดีนั้น ควรออมแต่พอดี ไม่เบียดเบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุกข์เพราะการออมคือการที่รายได้ หักกับรายจ่ายซึ่งเงินที่เหลือนั้น จะกลายมาเป็นเงินออม และเงินที่ออมในวันนี้จะไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เงินจำนวนนี้ จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การออมเงินนั้นดีแค่ไหนจากคำที่มีคนกล่าวว่า ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็นไม่มีใครที่จะแก่เกินออม ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่ งค ง ของเราในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

หยุดนิสัยแบบนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่มีเงินเก็บ

พนักงานธรรมดาอย่างเรา ทำงานแทบต าย ยังไงคนที่รวยคือ เจ้าของบริษัทแต่เราก็ต้องทน เพื่อรอรับ…