Home ข้อคิด วิธีการวางตัวที่จะเป็นลูกน้อง ให้ได้ใจ หัวหน้าเต็มๆ

วิธีการวางตัวที่จะเป็นลูกน้อง ให้ได้ใจ หัวหน้าเต็มๆ

ลูกน้องที่ดี ที่สามารถเอาชนะใจหัวหน้างานของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจ

ความต้องการของหัวหน้า และตอบสนอง เนื้องานให้ถูกต้อง

ตามความต้องการของหัวหน้า เมื่อเราสามารถเอาชนะใจของหัวหน้างานได้แล้ว

อนาคตในการทำงานของเรา ก็จะรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้น มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

รวมถึงเ งินและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย วิธีเอาชนะใจหัวหน้างาน นั้นคือเราต้องรู้เสียก่อนว่า

หัวหน้าหรือนายจ้างของเรานั้น ต้องการอะไรจากเรา เพราะการที่จ้างเรามาทำงานนั้น

หัวหน้าก็ต้องการให้เราทำงานให้ตรง กับความต้องการของเขา แล้วจะรู้อย่างไรว่า

หัวหน้าต้องการอะไร แน่นอนสิ่งที่หัวหน้าต้องการนั้น มิใช่การประจบสอพลออย่างแน่นอน

เพราะนั่นมิได้หมายถึงการสร้างผลงานที่มีคุณค่า หรือสร้างความสำเร็จ

ให้กับองค์กรอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่สร้างความ สำเร็จให้กับองค์กร

คือ“เนื้องานที่มีคุณค่า”สามารถสร้างประโยชน์ และความสำเร็จ

ให้แก่องค์กรต่างหาก และต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่ดี

ของลูกน้องที่หัวหน้าหรือนายจ้างทุกคนต้องการ

1.ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ต้องรู้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง คืออะไรแล้ วทำมันอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง

ให้สมกับตำแหน่งงานที่ได้รับ หรือหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป

2.ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีหัวหน้างานคนไหนหรอก ที่ชอบลูกน้องที่ปฏิเสธงานที่มอบหมายให้ทำ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เช่น งานย าก งานมาก งานเหนื่อย งานหนัก

งานไม่ถนัดทำไม่ได้ทำไม่ไหว ทำไม่เป็น ไม่เคยทำมาก่อน เมื่อได้รับมอบหมายได้ทำแล้ว

ต้องหาวิธีทำให้ได้ ทำไม่ได้ก็ต้องพย าย าม ค้นหาวิธีการสอบถามคนที่มีความรู้

ไม่ใช่ปฏิเสธและผลักภาระหน้าที่นี้ไปให้

เพื่อนร่วมงานคนอื่นทำ

3.หมั่นเรียนรู้งานในหน้าที่

ต้องมีความขยัน หาความรู้เพิ่มเติม ในงานที่ทำอยู่เสมอ ความรู้ที่มีจะได้เพิ่มพูน

และทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4.มีทัศนคติเชิงบวก

หัวหน้าต้องการลูกน้อง ที่มีทัศนคติเชิงบวก เพราะนั่นหมายความ รวมถึงเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคใดๆ

ในการทำงาน ลูกน้องก็พร้อมที่จะเผชิญหน้า กับปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

มากกว่าจะหลีกเลี่ยงปัญหา

5.ไม่ทำในสิ่งที่หัวหน้าไม่ชอบ

ประเด็นนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการสังเกตว่า หัวหน้าของเรานั้น ชอบอะไรไม่ชอบอะไร

เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติ หรือหลีกเลี่ยง ไม่กระทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ เช่น ไม่ชอบลูกน้องขี้เกียจ

เราก็ต้องขยัน ไม่ชอบลูกน้องที่มาทำงานสาย เราก็ต้องมาทำงานเช้าขึ้น ไม่ชอบลูกน้อง

ที่จับกลุ่มนินทา เราก็ต้องไม่จับกลุ่ม ไม่ชอบลูกน้อง ทำงานเอาหน้า

เราก็ต้องทำงานในหน้าที่ รับผิดชอบไม่ว่าต่อหน้า หรือลับหลังอย่างสม่ำเสมอ

ไม่ชอบลูกน้องขาดความรอบคอบ ในการทำงาน เราก็ต้องเพิ่มความละเอียด

ถี่ถ้วนในการทำงานให้มากขึ้น

6.มีความรับผิดชอบ

หัวหน้าทุกคนชอบลูกน้อง ที่มีความรับผิดชอบในการทำงานของตน ในที่นี้หมายถึง

ทำงานให้สำเร็จตามกำหนด เวลาหรือทำงานให้ตรงตามที่หัวหน้าสั่งงาน

7.ทำงานโดยไม่ต้องควบคุม

หมายถึงรับผิดชอบในงานของตนเอง โดยที่หัวหน้าไม่ต้องมาจ้ำจี้ จ้ำไชยอยู่ตลอดเวลา

เพราะเราขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8.มีความตั้งใจในการทำงาน

ทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ ไม่เกียจคร้านในการทำงาน เวลางานก็คือเวลางาน

ไม่จับกลุ่มนินทา เล่นเน็ตเล่นเกม แชทไลน์ หรือทำอะไรก็ตาม

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ของตนเองหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีหัวหน้าคนไหนหรอกครับ ที่ชอบลูกน้อง

ที่เอาเวลาทำงานไปทำเรื่องส่วนตัว

9.มีความรักในงานที่ทำ

หากเราทำงาน ด้วยความรักในเนื้องาน และหน้าที่ผลงาน ก็จะออกมาดี

เป็นที่ถูกใจของหัวหน้า และหากเราขาดความรักในงานที่ทำแล้ว

ละก็แน่นอนผลงานที่ออกมาก็จะไม่ดีเท่าที่ควร

เราจึงต้องมีความรัก ในงานที่ทำและทำงานด้วยจิตวิญญาณ

10.สามารถแก้ปัญหาได้เอง

เมื่อเกิดปัญหา ในการทำงานขึ้นเรา ก็ต้องคิดวิธีแก้ไขด้วยตัวเอง ให้ได้เสียก่อน

อย่าเอาแต่อาศัยการแก้ไขปัญหา จากหัวหน้าอย่างเดียว เพราะการที่หัวหน้า

จ้างเรามาทำงานนั้น ก็เพราะต้องการให้เรามาช่วยแก้ไขปัญหา ให้เขาไม่ใช่ให้หัวหน้า

ต้องมาคอยแก้ไขปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลา

11.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ความกระตือรือร้น ในการทำงานของเรา จะฉายเด่นชัดอยู่กับการมองเห็นของหัวหน้างาน

ไม่มีหัวหน้าคนไหน ที่ไม่ชอบลูกน้อง ที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น

12.ขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้

ลูกน้องที่ไม่เกี่ยง งานทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่างานนั้น

จะหนักก็ไม่หวั่นไหว พร้อมที่จะทำให้สำเร็จ ลุล่วงไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคใดๆลูกน้องแบบนี้หัวหน้ารักหมดใจเลย

13.รายงานความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ

หากหัวหน้ามอบหมายงานให้เราปฏิบัติ หัวหน้าก็ย่อมปรารถนา ที่จะทราบความคืบหน้าของงาน

ว่าความสำเร็จในงาน ที่มอบหมายให้เรานั้น ไปถึงไหนแล้วอีกทั้ง

ยังเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำงาน ทวนสอบงาน และหรือหากมีสิ่งใด ที่ต้องการปรึกษาหารือ

ก็ใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ให้เป็นประโยชน์ และหัวหน้าก็จะเห็นความตั้งใจ

ทำงานความรอบคอบความรับผิดชอบในงานของเราด้วย

14.เชื่อฟังคำสั่งอันนี้สำคัญมาก

ลูกน้องที่ดีต้องเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้า หากไม่เชื่อฟัง ก็จะกลายเป็นความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ง่าย

แต่การเชื่อฟัง ไม่ได้หมายถึงห้ามเถียง ห้ามคิดต่าง แต่คือการทำความเข้าใจในสิ่งที่

หัวหน้าต้องการให้ได้ และปฏิบัติตามแต่ถ้าเรื่องไหน ที่ไม่เข้าใจหรือมีความเห็นต่าง

หรือมีข้อคิดดีๆมานำเสนอ ก็ต้องชี้แจงและทำความเข้าใจ ร่วมกันเพราะปฏิบัติ

ในสิ่งนั้นให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้า

15.มีความคิดสร้างสรรค์

ในการเชื่อฟังคำสั่งก็ดี ปฏิบัติตามคำสั่งก็ดี แต่การที่มีความคิดดีๆ

มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น

ฉะนั้นการทำงานที่ดีนั้นก็ต้องคู่กับการนำเสนอ

ความคิดสร้างสรรค์ด้วย มีใช่รอทำงานตามสั่งเพียงอย่างเดียว

16.มีความรู้รอบตัว

เก่งแต่งานแต่ไม่เก่งสถานการณ์รอบตัว ไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเศรษฐกิจ

หรือไม่สนใจความเป็นไปของสังคมแบบนี้ หัวหน้างานเราก็คงไม่ปลื้มสักเท่าไรนัก

17.รักษาเวลา

ตรงต่อเวลาในเรื่องของการปฏิบัติงาน และเรื่องของเนื้องานคือสิ่งที่หัวหน้างาน

ต้องการในตัวลูกน้องของเขาลูกน้อง ที่ขาดวินัยในการทำงาน

และไม่รู้จักรักษาเวลานั้นถือว่าเป็นลูกน้อง

ที่ไม่ได้เรื่องอย่างมากคนนึงเลยที่เดียว

18.อยู่ในกฎระเบียบ

สิ่งที่หัวหน้าคาดหวังในตัวลูกน้อง อย่างหนึ่งคือการรักษากฎระเบียบของบริษัทฯ

หรือองค์กรไม่ทำการฝ่าฝืน หรือสร้างความไม่เป็นระเบียบ ให้กับสังคมการทำงาน

19.มีความซื่อสัตย์

ไม่มีหัวหน้างานคนไหน อย ากให้ลูกน้อง มีความไม่ซื่อสัตย์ในการทำงานความซื่อสัตย์

เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดี ควรต้องมีซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่น

20.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

ต่อให้เราเก่งงานแค่ไหน แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แย่ก็สร้างความลำบากใจ

ให้กับหัวหน้าได้ เช่นกัน ฉะนั้นจงสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนร่วมงานไว้เสียนอกจาก

จะเป็นที่รักของหัวหน้า แล้วยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

21.ให้เกียรติ

คือให้เกียรติความเป็นหัวหน้าของเขาด้วย การไม่พูดลับหลัง ในเรื่องที่ไม่ดี

ไม่นินทาว่าร้า ย(แม้บางเรื่องจะมีมูลความจริงก็ตาม) เราต้องเคารพหัวหน้า

ทั้งต่อหน้าและลับหลังนอกจาก จะให้เกียรติหัวหน้างานแล้ว

เรายังให้เกียรติตัวเราอีกด้วย

22.ทำให้หัวหน้าอย ากใช้งานเรา

จงอย่ากลัวงานหนัก อย่ากลัวงานมาก เพราะยิ่งมากเรายิ่งได้เยอะๆ ได้ทั้งผลงาน

ได้ทั้งความไว้วางใจ รวมถึงงานย ากๆด้วย หากเราทำได้ เราก็จะทำให้หัวหน้าประทับใจในตัวเรา

มองว่าเราเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้ ฉะนั้นจงสร้างความกระตือรือร้น

ในการทำงาน สร้างความอย าก ทำงานทำตัวให้ขยันขันแข็ง ไม่ทำหน้าเบื่อหน่ายเมื่อ

ได้รับมอบหมายงาน ไม่ว่างาน จะมากงานจะย าก นั่นจะทำให้หัวหน้าประทับใจ

ในตัวเราและมอบหมายงานที่สำคัญๆใ ห้เราทำรวมไปถึงโอกาสความก้าวหน้า

ในงานและการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการที่เราจะเอาชนะใจ

หัวหน้างานอย ากเรา สามารถเป็นในสิ่งมี่หัวหน้าต้องการได้ เท่ากับเราได้

เข้าไป“นั่งอยู่ในหัวใจของหัวหน้างาน” แล้วเพราะหัวหน้าเขาได้ประจักษ์แล้วว่า

เราเป็นลูกน้องที่มีความตั้งใจทำงานขยันขันแข็ง สามารถไว้วางใจได้

มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้ในองค์กรแห่งนี้

ขอบคุณที่มา:BestLife

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 สิ่ง ที่ผู้หญิงควรทำ จะดูสวย ดูมีคุณค่า และดูแพง

1.ทำทุกอย่างให้เต็มที่ คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดหวังเสมอ และผู้หญิงท…