Home ข้อคิด 13 วิธี ที่สอนลูกให้เป็นคนจิตใจเข้มแข็ง โตไปมีอนาคตที่ดี

13 วิธี ที่สอนลูกให้เป็นคนจิตใจเข้มแข็ง โตไปมีอนาคตที่ดี

1.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขา มีความพย าย าม และทำทุกอย่างด้วย

ความสามารถอย่างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ

เราล้มเหลวได้ ผิดพลาดไ ด้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวก

เขาได้เรียนรู้ ที่จะรับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่าและ

มีความสุขกว่าเด็ก ที่พย าย ามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

2.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมาก อย ากให้ลูกมีความสุข ก็จะพย าย าม

สร้างความสุขให้ลูก ด้วยวิธีการต่างๆนาๆ แต่ในโลกของ

ความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุกข์นั้น เป็นความ

รับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นเราควรที่จะสอนให้ลูก

มีความสามารถ ในการจัดการอารมณ์ของตัวเองและให้

พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเอง

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่างใด

3.ไม่เอาความรู้สึกผิดมากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอน ให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้น

เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิดชอบชั่ วดี

ยกตัวอย่างเช่น ที่โรงเรียน อาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อ่ าน

หนังสือมาเพื่อมาสอบ และขอลอกข้อสอบด้วยความรู้สึก

ผิดของเด็กว่า เพื่อไม่ให้โดนครูทำโทษ หรือสอบตก

เด็กอาจจะยอมทำผิด เพื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบซึ่งมัน

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

4.อย่าให้ความกลัวมีผลต่อการตัดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ ต้องปกป้องลูก จากอั นต รายใดๆทั้งปวง

แต่เราควรให้เด็กได้เรียนรู้ ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆด้วย

สอนถึงอั นต รายที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เข้าใจถึง

ความรู้สึกกลัว และรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้า

กับความกลัว อย่าให้ความกลัวมามีผล กับการตัดสินใจในชีวิต

5.ฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ เป็นอุปนิสัยที่สำคัญ ต่อการดำเนินชีวิต

ให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราควรฝึกให้ลูกมีความรับ

ผิดชอบในกิจกร รม หรือหน้าที่ของตัวเอง ตั้งแต่เล็กๆ

เช่น การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน การทำการบ้าน

6.ปกป้องลูกจากความผิดหวังความเจ็บปวด

ความผิดหวัง ความทุกข์เป็นเรื่องปกติ ที่มนุษย์ทุกคน

จะต้องเจอแน่นอน ว่าคนเป็นพ่อแม่ ไม่อย ากเห็นลูก

ของตัวเองต้องผิดหวัง และเจ็บปวดหรอกหลายคน

พย าย ามปกป้องลูกของตัวเอง จากความรู้สึกนี้ซึ่งไม่

เป็นผลดีในระยะย าวของเด็กคนนั้นๆเลย วิธีที่เหมาะสม

คือฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆพวกเขา

คอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึก

และปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

7.​อย่าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขาทุกอย่าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูกเพียงคนเดียว

บ่อยครั้ง เด็กคนนั้นก็มักจะได้ความรัก ความใส่ใจจากทุกคน

รอบตัวเป็นผู้รับ โดยลืมที่จะเรียนรู้ เป็นผู้ให้ซึ่งจะมีผลอย่าง

มากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไป

การฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับ

คนอื่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

8.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

การฝึกให้เด็กกล้า ที่จะตัดสินใจโดยการฝึกให้ได้มีโอกาส

ในการตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามีความ

มั่นใจแต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรให้พวกเขา ได้รับรู้ถึงหน้าที่และ

บทบาทของคนในบ้านด้วยเช่นพ่อแม่พี่หรือญาติผู้ใหญ่

ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

9.ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาด

ความที่เรารักลูกเราอย ากมั่นใจว่า ทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพลาด

เช่น พย าย ามตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุก

อย่างไปโรงเรียนครบมั้ย แต่เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้

จากความผิดพลาดบ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนา และเรียนรู้วิธี

การในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

10.ฝึกให้ลูกมีวินัยแต่ไม่กลัวต่อการถูกลงโทษ

การลงโทษ คือการที่เราทำโทษเขา เมื่อพวกเขาทำผิด

แต่การฝึกความมีระเบียบ วินัยคือฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัย

ที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จ ของพวกเขาเองในอนาคต

การฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย อาจทำได้โดยให้พวกเขา

ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการ ที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง

ซึ่งไม่ใช่การลงโทษ การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสียกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัว

ของพวกเขาเอง

11.สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยง ไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่เป็น

อย่างที่เราคาดหวังไว้ทุกคน ล้วนเจอเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่

เป็นเด็กไม่ว่าจะสอบตก อกหักหรือแม้แต่ล้มลง เมื่อกำลังหัดเดินตอนเล็กๆ

พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ ของลูกๆได้ โดยการไม่เข้าข้างลูก

และโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้

จากข้อผิดพลาดและหาทางจัดการ กับปัญหาที่เกิดขึ้น

อย่างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

12.อย่าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อ ย ากที่จะช่วยเพื่อ

ให้เร็วขึ้น และดีขึ้นแต่เราควรที่จะเรียนรู้ ให้พวกเขาได้ทำเอง

ได้ฝ่าฟั นอุปสรรค และเรียนรู้การลงมือทำอะไรบางอย่าง

ให้สำเร็จด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13.สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆของชีวิตด้วยคุณค่า

กับเรื่องที่เราควรสอนให้ลูกของเรา มองเห็นคุณค่าในตัวเอง

เรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆเอาไว้

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

นิสัย 5 ข้อที่หัวหน้าเก่ง ควรต้องมี

เป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายอย่างเรา ก็ลำบาก เวลาจะติเตือนลูกน้องแต่ละที เวลาที่ได้งานไม่โอเ…